Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smluvního ujednání mezi kupujícím a prodávajícím a jsou pro obě strany závazné. Vedlejší ujednání, změny nebo doplňky podmínek prodeje jsou platné a účinné pouze jsou-li provedeny písemnou formou. Otázky, které nejsou upraveny, se posuzují dle ustanovení § 409-475 obchodního zákoníku v platném znění.

Objednání
Kupní smlouva je uzavřena bezvýhradným přijetím písemné objednávky kupujícího prodávajícím. Všechny uvedené cenové údaje jsou závazné v době potvrzení odeslané objednávky.
Uvedené ceny zboží jsou platné pouze při objednání přes tento e-shop.

Objednávka zboží / kupní smlouva
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech:

 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
 • pokud se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží

V takovém případě, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

Platební podmínky
Při celkové ceně objednávky větší jak 50 000,- Kč bez DPH, bude řešena zálohová platba individuálně podle typu zboží a obchodních podmínek našich dodavatelů.

 • platba v hotovosti
 • platba při dobírce


Dodací podmínky

 • osobní odběr v místě prodávajícího
 • zaslání přepravní službou - dopravu na místo určené kupujícím, se zavazuje uhradit příslušné dopravní, manipulační náklady.


Ceny za dopravné a balné

 • Při nákupu nad 2.500,- dobírka + dopravné balné ZDARMA
 • PPL : dobírka + dopravné + balné = 120 Kč bez DPH (20% DPH)
  (uvedené ceny jsou platné pouze pro Českou republiku, ostatní země budou řešeny individuálně)


Při převzetí je kupující povinen zkontrolovat počet a neporušenost balíků. V případě jejich poškození odmítnout převzetí dodávky a neprodleně oznámit na e-mail, sepsat s dopravcem zápis o škodě dodávky.

Reklamační a záruční podmínky

Záruka na jakost se poskytuje po dobu 24 měsíců od uskutečnění dodávky, nestanoví-li dodací list jinak. Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

 • násilným poškozením zboží, nesprávnou manipulací a dopravou
 • neodbornou nebo nevhodnou instalací zboží
 • nedodržení pokynů stanovených výrobcem nebo prodávajícím v dokumentaci ke zboží
 • neoprávněným zásahem, opravou nebo úpravou zboží osobami, které k tomu prodávající písemně nepověřil
 • v důsledku použití zboží k jiným než obvyklým účelům


Uplatní-li kupující v záruční lhůtě řádně vadu zboží, je oprava zboží provedena zdarma, veškeré další nároky (např. náhrada následných škod) jsou vyloučeny. Kupující je povinen po zjištění vady dopravit reklamované zboží v původním obalu s kompletní dokumentací, kopií dokladu o koupi. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Záruční doba se pozastavuje ode dne uplatnění reklamace (tj. převzetí zboží prodejcem k reklamačnímu řízení) až do doby, kdy prodávající oznámí kupujícímu ukončení reklamačního řízení, je kupující povinen věc převzít. Jestliže kupující nedodrží termín převzetí, běží záruční lhůta ode dne, kdy zboží převzít měl. Právo uplatnit v záruční době vady zboží nemůže kupující postoupit další osobě.

Oprávněnost reklamace posuzuje a způsob odstranění vady určuje prodávající.

Veškeré náklady, které vzniknou v důsledku neoprávněné reklamace, hradí kupující. Prodávající je v tomto případě oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

Odstoupení od smlouvy
Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od kupní smlouvy do 14ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodnete, musíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, včetně záručního listu, návodu a veškerého dodaného příslušenství, dokladu o koupi poslat zpět v uvedené lhůtě (rozhodující je datum odeslání). Po obdržení takto vráceného zboží prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku způsobem, na kterém se oba dohodnou. Neposílejte zboží na dobírku, doporučujeme Vám zboží pojistit.

Koupě zboží, kde je konečným příjemcem podnikatel/firma se neřídí občanským zákoníkem, ale obchodním zákoníkem.

Spory vzniklé ze smlouvy se budou řešit vzájemnou dohodou mezi kupujícím a prodávajícím. Spory, které nebudou vyřešeny smírnou cestou budou rozhodnuty v rozhodčím řízení podle zák.č. 216/94 SB. Rozhodčí řízení bude zahájeno žalobou podanou kteroukoli ze stran České komoře rozhodců se sídlem v Brně, Jubilejní 31. Spory budou rozhodnuty senátem složeným ze tří rozhodců, to platí i pro jmenování rozhodců - náhradníků. Pro řešení sporů, jež není možno projednat v rozhodčím řízení je vždy příslušným soudem soud příslušný dle sídla prodávajícího.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu dle zákona na ochranu osobních údajů neposkytne žádné osobní údaje v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím.

 

Hlavní kategorie

Hlavní menu

Statické stránky